Převod skladovací kapacity

Ukladatel má možnost předat svou skladovací kapacitu jinému subjektu, pokud s tím skladovatel souhlasí. Při převodu skladovací kapacity dochází k uzavření nové smlouvy (nebo rozšíření stávající smlouvy jiného ukladatele) o uskladňování mezi Moravia Gas Storage a novým/jiným stávajícím ukladatelem (převádí se část nebo celá kapacita). Převod lze uskutečnit pouze s účinností od prvního plynárenského dne plynárenského měsíce. V případě, že skladovatel souhlasí s rychlejším převodem, je oprávněn požadovat vyšší poplatek za převod. Cena převodu skladovací kapacity je uvedena v Ceníku.

Přenos skladovací kapacity

Přenos skladovací kapacity znamená, že stávající ukladatel umožní užívání určité části své skladovací kapacity jinému ukladateli, a to bez jakýchkoli změn smlouvy o uskladňování plynu. Po přenosu sjednané skladovací kapacity zůstává smluvní stranou vůči Moravia Gas Storage původní subjekt. Přenos sjednané skladovací kapacity skladovatel neschvaluje, ale jen eviduje. Cena přenosu skladovací kapacity je uvedena v Ceníku.

Převod plynu

Převod plynu může být uskutečněn mezi jednotlivými smlouvami jednoho zákazníka nebo mezi zákazníky navzájem na základě písemného pokynu. Převod plynu mezi zákazníky lze uskutečnit pouze na základě společného prohlášení obou zákazníků a se souhlasem Moravia Gas Storage. Plyn nelze převádět mezi smlouvami obsahujícími nekompatibilní pravidla pro výpočet poplatku za vtlačený plyn, a to jak interně u jednoho zákazníka, tak mezi různými zákazníky. V případě rozdílu v těchto parametrech bude převodci doměřen poplatek dle smlouvy, na kterou plyn převádí. V případě, že je poplatek u smlouvy, na kterou je plyn převáděn, nižší než na původní smlouvě, skladovatel nevrátí žádný přeplatek. Cena převodu plynu je uvedena v Ceníku.

REMIT

Provozovatelé podzemních zásobníků plynu a ukladatelé využívající služeb skladování plynu jsou povinni reportovat určitá data týkající se množství plynu v zásobníku do ACER (Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na základě nařízení EP a Rady č. 1227 o integritě a transparentnosti trhu s energií (REMIT) a prováděcího nařízení komise č. 1348/2014 o REMIT. Ukladatelé mají povinnost nahlašovat ACER množství plynu, které mají uskladněné v každém virtuálním zásobníku plynu na konci plynárenského dne. V případě zájmu jsme připraveni zasílat tato data na základě uzavřené Dohody o plnění oznamovací povinnosti dle nařízení REMIT za naše zákazníky. Tuto službu poskytujeme zcela zdarma.